Článok I
Úvodné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je FONTIS – občianske združenie (ďalej len "Združenie").
 2. Sídlo združenia je Lúky 1112/13, 952 01 Vráble.
 3. Združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie osôb, ktoré rozvíja činnosť na území SR.
 4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
 5. Názov Fontis pochádza z latinského slova „fōns“, čo znamená prameň.
 6. Združenie vzniklo dňa 17. mája 2000 dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

  

Článok II
Cieľ a činnosti Združenia
 

 

1. Ciele Združenia sú:

 • podpora slovenskej kultúry, uchovávanie a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, mapovanie histórie,
 • vydávanie knižných publikácii,
 • ochrana životného prostredia, propagácia zdravého životného štýlu,
 • starostlivosť o marginalizované skupiny – deti, ženy, seniori, národnostné a rasové menšiny žijúce v SR,
 • podpora zdravia a športu.

2. Cieľ Združenia napĺňajú nasledujúce činnosti:

 • vydavateľská a osvetová činnosť,
 • podpora pôvodnej slovenskej tvorby,
 • záchrana kultúrnych, historických a prírodných pamiatok,
 • expozičná a muzeálna činnosť,
 • prezentácia kultúrneho dedičstva Slovenska,
 • propagácia Požitavia a regiónov Slovenska v SR a v zahraničí,
 • organizovanie kultúrnych podujatí a podujatí zameraných na oblasť životného prostredia,
 • ochrana životného prostredia,
 • výchova a vzdelávanie všetkých vekových kategórii v oblastiach pôsobnosti združenia,
 • získavanie peňažných prostriedkov na činnosť združenia.

3. Združenie sa svojim aktivitami zameriava predovšetkým na región Požitavia (obce a mestá ležiace na rieke Žitava) s dopadom na celé Slovensko a iné krajiny v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej.

 

 

Článok III
Členstvo v združení

 

1.Všeobecné podmienky upravujúce členstvo:

 • členom Združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov;
 • členmi Združenia môžu byť aj právnické osoby;
 • členstvo v Združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo. Členstvo môže byť dohodnuté aj ústne.
 • členmi Združenia sú už od jeho vzniku členovia prípravného výboru Združenia;
 • členstvo v združení je riadne a čestné.

2. Členstvo v Združení zaniká:

 • vystúpením, doručením písomného oznámenia člena o vystúpení zo Združenia;
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby;
 • zánikom Združenia;
 • pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony;
 • obmedzením spôsobilosti člena na právne úkony;
 • vyškrtnutím zo zoznamu členov z dôvodu nečinnosti člena; za nečinnosť člena sa považuje, ak sa člen najmenej dvanásť mesiacov nebude zapájať do činnosti Združenia;
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

3. O vylúčení člena Združenia rozhoduje revízna komisia. Rozhodnutie o vylúčení sa doručuje členovi Združenia, ktorého sa týka. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať dotknutý člen odvolanie, a to do pätnástich dní odo dňa, ako mu bolo doručené rozhodnutie o vylúčení, inak sa vylúčenie stane právoplatným. Odvolanie má odkladný účinok a o odvolaní  rozhodne najbližší Snem.

 

4. O vyškrtnutí zo zoznamu členov rozhoduje  revízna komisia na návrh predsedu Združenia. Rozhodnutie o vyškrtnutí zo zoznamu členov sa členovi Združenia, ktorého sa týka, nedoručuje. Proti vyškrtnutiu zo zoznamu členov sa nemožno odvolať.

 

 

Článok IV
Práva a povinnosti členov Združenia

 

1. Člen má právo:

 • zúčastňovať sa na Sneme Združenia a hlasovať na ňom;

 • zúčastňovať sa na činnosti Združenia;
 • voliť a byť volený do orgánov Združenia;
 • predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom Združenia;
 • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov Združenia a jeho pripravovaných aktivitách;
 • podieľať sa na činnosti Združenia;
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Združenia;
 • odvolať sa voči rozhodnutiu o vylúčení zo Združenia.

Člen má tieto povinnosti:

 • podieľať sa na plnení cieľov Združenia v súlade s jeho stanovami a v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

 • plniť uznesenia orgánov Združenia;
 • zúčastňovať sa na aktivitách a podujatiach Združenia;
 • dodržiavať stanovy Združenia;
 • pomáhať pri plnení cieľov Združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci;
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom Združenia;
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok Združenia.

 2. Príslušné orgány Združenia môžu internými predpismi rozšíriť práva a povinnosti členov, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom SR a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností členom Združenia dbajú orgány Združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a Združenia ako celku.

 

 

Článok V
Orgány združenia

 

1. Orgánmi združenia sú:

 1. Snem Združenia,
 2. Predseda Združenia,
 3. Revízna komisia.

2. Členmi orgánov združenia môžu byť iba členovia združenia, ktorí sú fyzickými osobami.

 

 

Snem

 

3. Snem je najvyšším orgánom združenia.

 

4. Do pôsobnosti Snemu patrí najmä::

 • rozhodovanie o všetkých veciach Združenia, ak o nich nerozhoduje iný orgán Združenia;

 • rozhoduje o zániku Združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením;
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu;
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení Združenia;
 • schvaľuje  zásady hospodárenia s majetkom Združenia;
 • volí a odvoláva predsedu Združenia;
 • volí a odvoláva členov revíznej komisie;
 • schvaľuje výšku členského príspevku.

5. Snem zvoláva predseda najmenej raz za kalendárny rok.

 

6. Predseda Združenia je povinný zvolať Snem vždy:

 • ak ho o to požiada revízna komisia;

 • ak ho o to písomne požiada najmenej jedna desatina členov Združenia;

V takomto prípade, je  predseda Združenia povinný zvolať Snem do 14 dní odo dňa, v ktorom bol o zvolanie požiadaný, a to tak, aby sa Snem uskutočnil do 30 dní odo dňa, v ktorom bol o zvolanie požiadaný. V prípade, že nedôjde k zvolaniu Snemu v lehote podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený Snem zvolať:

 • ktorýkoľvek člen revíznej komisie (a to aj v prípade, ak o zvolanie Snemu požiadala najmenej jedna desatina členov Združenia);
 • ktorýkoľvek z členov združenia, ktorí písomne požiadali o zvolanie Snemu.

7. Rokovanie Snemu vedie predsedajúci, ktorého si zvolí Snem. Do zvolenia predsedajúceho vedie Snem osoba, ktorá ho zvolala, a ak to z akéhokoľvek dôvodu nebude možné, tak ho bude viesť vekom najstarší prítomný člen Združenia.

 

8. Snem si volí zapisovateľa, ktorý vyhotovuje zápisnicu zo Snemu, ktorú podpisuje zapisovateľ a predsedajúci.

 

9. Snem je uznášaniaschopný bez ohľadu na to, koľko členov Združenia sa ho zúčastní. Snem rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Združenia.

 

 

Predseda združenia

 

10. Predsedu Združenia volí Snem na časovo neobmedzenú dobu. Snem môže kedykoľvek  odvolať predsedu Združenia. Funkcia predsedu združenia zaniká:

 • smrťou;
 • zánikom členstva v Združení;
 • vzdaním sa funkcie.

11. Predseda sa môže vzdať funkcie na Sneme alebo mimo Snemu.

 

12. Ak sa predseda vzdá funkcie na Sneme, vzdanie sa je účinné okamžite.

 

13. Mimo Snemu sa predseda môže vzdať funkcie len písomne a to tak, že súčasne so vzdaním sa funkcie zvolá Snem Združenia; to neplatí, ak v čase vzdania sa funkcie už bol Snem zvolaný. V takomto prípade zanikne predsedovi funkcia momentom zvolenia nového predsedu Združenia, najneskôr však momentom skončenia najbližšieho Snemu po vzdaní sa funkcie.

 

14. Predseda Združenia:

 • riadi činnosť Združenia v súlade s rozhodnutiami Snemu;
 • je štatutárnym orgánom Združenia;
 • prijíma členov Združenia;
 • zastupuje združenie navonok;
 • hospodári s majetkom Združenia;
 • predkladá Snemu na schválenie návrh plánu činnosti a návrh výročnej správy;
 • vedie zoznam členov združenia.

15. Štatutárnym orgánom Združenia je predseda. Predseda koná za Združenie samostatne.

 

16. V prípade, že predsedovi funkcia zanikne, alebo v prípade, že predseda nemôže svoju funkciu vykonávať, zastupuje predsedu v celom rozsahu vekom najstarší člen revíznej komisie.

 

 

Revízna komisia

 

17. Revízna komisia je kontrolným orgánom Združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Snemu.

 

18. Členov revíznej komisie volí a odvoláva Snem Združenia na časovo neobmedzenú dobu.

 

19. Revíznu komisiu tvorí predseda revíznej komisie a členovia.

 

20. Revízna komisia volí spomedzi svojich členov predsedu revíznej komisie. Revízna komisia môže predsedu revíznej komisie kedykoľvek odvolať. Predseda revíznej komisie sa môže funkcie predsedu vzdať. Ak funkcia predsedu revíznej komisie nie je obsadená, alebo ak predseda revíznej komisie nemôže svoju funkciu vykonávať, zastupuje predsedu revíznej komisie v celom rozsahu vekom najstarší člen revíznej komisie.

 

21. Revízna komisia:

 • kontroluje hospodárenie Združenia a predkladá Snemu správu o hospodárení Združenia spolu s návrhmi na odstránenie nedostatkov;
 • rozhoduje o vylúčení člena a o vyškrtnutí zo zoznamu členov;
 • kontroluje dodržiavanie stanov združenia;
 • je oprávnená požiadať o zvolanie Snemu.

22. Revízna komisia sa schádza najmenej jedenkrát ročne. Rokovania revíznej komisie zvoláva a riadi jej predseda.

 

23. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 

24. Funkcia člena revíznej komisie zaniká:

 • smrťou;
 • zánikom členstva v Združení;
 • vzdaním sa funkcie;
 • odvolaním z funkcie.

  

 

Článok VI

Zásady hospodárenia

 

 1. Hospodárenie Združenia sa uskutočňuje a riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami Združenia nasledovne:

 • hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu; pokiaľ rozpočet nebude schválený Združenie bude hospodáriť tak, aby nedošlo k predlženiu Združenia;
 • združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má),
 • zdrojmi majetku sú: členské príspevky, výnosy z majetku Združenia, dary od fyzických osôb, dotácie, finančné príspevky a granty od právnických osôb, príjmy z činností súvisiacich s cieľmi združenia a získaných pri ich napĺňaní;
 • výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použitie len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

 

 

Článok VII
Zánik združenia

 

 1. Združenia zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 2. Ak zaniká združenie rozpustením, revízna komisia ustanoví likvidátora a túto skutočnosť oznámi do 15 dní písomne registračnému orgánu.
 3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecno-prospešné a charitatívne účely.
 4. Pri zániku združenia bez likvidácie majetok prechádza na právneho nástupcu.

 

 

Článok VIII
Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
 2. Právne vzťahy Združenia, neupravené stanovami alebo inými dokumentmi Združenia sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov.