Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je FONTIS – občianske združenie
 2. Názov FONTIS – občianske združenie (ďalej len „združenie“) pochádza z latinského slova „fōns“, čo znamená prameň.
 3. Sídlo združenia: Lúky 1112/13, 952 01 Vráble

  

Článok 2
Cieľ a činnosť
 

 

1. Oblasti činnosti združenia:

 • podpora slovenskej kultúry, uchovávanie a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, mapovanie histórie,
 • vydávanie knižných publikácii,
 • ochrana životného prostredia, propagácia zdravého životného štýlu,
 • starostlivosť o marginalizované skupiny – deti, ženy, seniori, národnostné a rasové menšiny žijúce v SR,
 • podpora zdravia a športu.

2. Cieľ združenia napĺňajú nasledujúce činnosti:

 • vydavateľská a osvetová činnosť,
 • podpora pôvodnej slovenskej tvorby,
 • záchrana kultúrnych, historických a prírodných pamiatok,
 • expozičná a muzeálna činnosť,
 • prezentácia kultúrneho dedičstva Slovenska,
 • propagácia Požitavia a regiónov Slovenska v SR a v zahraničí,
 • organizovanie kultúrnych podujatí a podujatí zameraných na oblasť životného prostredia,
 • ochrana životného prostredia,
 • výchova a vzdelávanie všetkých vekových kategórii v oblastiach pôsobnosti združenia,
 • získavanie peňažných prostriedkov na činnosť združenia.

3. Združenie sa svojim aktivitami zameriava predovšetkým na región Požitavia (obce a mestá ležiace na rieke Žitava) s dopadom na celé Slovensko a iné krajiny v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej.

 

 

Článok 3
Členstvo

 

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

2. O prijatí za člena združenia rozhoduje predstavenstvo združenia.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a môže byť dohodnuté aj ústne. 

4. Dokladom o členstve je potvrdenie vydané predstavenstvom združenia. 

5. Členstvo v združení je riadne a čestné.

6. Členstvo zaniká:

 • vystúpením; doručením písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predstavenstvu,
 • vylúčením pri neplnení si povinností vyplývajúcich zo stanov združenia; členstvo zaniká dňom rozhodnutia predstavenstva o vylúčení,
 • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia.

 

Článok 4
Práva a povinnosti členov

 

1. Člen má právo:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s návrhmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko, byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia.

2. Povinnosti člená sú:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • plniť uznesenia orgánov združenia,
 • aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
 • šíriť dobré meno združenia.

 

Článok 5
Orgány združenia

 

1. Orgánmi združenia sú:

 • a) snem,
 • predstavenstvo,
 • štatutárny orgán,
 • revízor.

2. Členmi orgánov združenia môžu byť iba členovia združenia, ktorí sú fyzickými osobami.

  

 

Článok 6
Snem

 

1. Snem je najvyšším orgánom združenia a je tvorený zo všetkých členov združenia. Právnické osoby sú na sneme zastúpené štatutárnym orgánom alebo osobou písomne poverenou štatutárnym orgánom. Pri hlasovaní na sneme je právnickej osobe pridelený jeden právoplatný hlas. Čestní členovia nemajú právo hlasovať.

2. Snem najmä:

 • schvaľuje stanovy združenia, mení ich a dopĺňa,
 • volí a odvoláva revízora,
 • schvaľuje plán činností, výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • rozhoduje o zrušení združenia,
 • volí členov predstavenstva a určuje ich počet.

3. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Predstavenstvo zvoláva snem, ak o to požiada najmenej 1/2 členov združenia. Ak sa na dvoch po sebe zvolaných zasadnutiach snemu nezíde potrebná väčšina členov, pri treťom zasadnutí je snem uznášaniaschopný pri akomkoľvek počte prítomných členov. Snem rozhodne o:

 • zmenách v predstavenstve nadpolovičnou väčšinou prítomných
  členov;
 • o zmene stanov, rovnako ;
 • o zániku združenia 2/3 väčšinou prítomných členov.

 

Článok 7
Predstavenstvo

 

1. Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný snemu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami snemu.

 

2. Na čele združenia je predstavenstvo, ktoré tvoria prezident, viceprezident a projektový manažér. Predstavenstvo má právo podávať projekty, oslovovať darcov, komunikovať v mene združenia, predkladať snemu návrhy na zmenu stanov, prijímať nových členov, rušiť členstvo podľa článku 3.
3. Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej raz za kalendárny rok. Jeho rokovania zvoláva a riadi prezident združenia. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Ak je nemožné hlasovaním dôjsť k výslednému rozhodnutiu, svojou váhou rozhoduje hlas prezidenta združenia.
4. Predstavenstvo najmä:

 • volí spomedzi svojich členov a odvoláva prezidenta, viceprezidenta a projektového manažéra,
 • riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
 • zvoláva, obsahovo pripravuje a vedie zasadnutia snemu,
 • vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia,
 • rozhoduje o zrušení združenia, ak sa snem nezíde do troch mesiacov, aby rozhodol o zrušení združenia,
 • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

5. Predstavenstvo môže na zabezpečenie činnosti združenia:

 • zriaďovať sekretariát, kanceláriu združenia,
 • ustanovovať tajomníka združenia, príp. iných členov predstavenstva poverených zabezpečovať činnosť združenia,
 • ustanovovať dočasných členov predstavenstva (na dobu určitú) na zabezpečenia činnosti združenia.

6. Predstavenstvo môže byť odvolané pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • zasadnutie snemu kvôli odvolaniu predstavenstva sa uskutoční, ak o to požiada najmenej 1/10 členov,
 • predstavenstvo môže byť odvolané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

Článok 8
Štatutárny orgán

 

1. Štatutárnym orgánom združenia je prezident, viceprezident a projektový manažér, ktorí zastupujú združenie navonok.
2. V čase neprítomnosti prezidenta (choroba a pod.) zastupovaním združenia je v plnej moci poverený viceprezident alebo projektový manažér.
3. Predstavenstvo sa zvolá, ak o to požiadajú najmenej 2 členovia predstavenstva.
4. Jednotliví členovia štatutárneho orgánu môžu konať v mene združenia a podpisovať dokumenty aj samostatne.

 

Článok 9
Revízor

 

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá snemu.
2. Pozícia revízora je nezlučiteľná s členstvom v predstavenstve.
3. Revízor najmä:

 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predstavenstvo na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie,
 • kontroluje dodržiavanie stanov,
 • na základe predstavenstvom navrhnutého rozpočtu zostavuje rozpočet,
 • predkladá správu o svojej činnosti najmenej jedenkrát za kalendárny rok.

 

Článok 10
Hospodárenie združenia

 

1. Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý slúži výlučne na zabezpečenie činnosti združenia.
2. Zdrojmi majetku sú:

 • dary od fyzických a právnických osôb, sponzorské príspevky od fyzických a právnických osôb,
 • dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,
 • výnosy z majetku,
 • príjmy z činností súvisiacich s cieľmi združenia a získaných pri ich napĺňaní.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predstavenstvo.
4. Príjmy združenia možno použiť len na napĺňanie cieľov združenia a činnosť združenia.

 

 

Článok 11
Zánik združenia

 

1. Združenia zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2.Ak zaniká združenie rozpustením, predstavenstvo ustanoví likvidátora a túto skutočnosť oznámi do 15 dní písomne registračnému orgánu.
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecno-prospešné a charitatívne účely.
4. Pri zániku združenia bez likvidácie majetok prechádza na právneho nástupcu.

 

 

Článok 12
Vznik združenia

 

1. Združenie vzniklo 17. mája 2000, t. j. dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.