FONTIS - občianke združenie vzniklo dňa 17.mája 2000. Hlavným cieľom združenia je podpora slovenskej kultúry a uchovávanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva Slovenskej republiky.

 

Oblasti činnosti združenia:

 • podpora slovenskej kultúry, uchovávanie a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, mapovanie histórie,
 • vydávanie knižných publikácii,
 • ochrana životného prostredia, propagácia zdravého životného štýlu,
 • starostlivosť o marginalizované skupiny – deti, ženy, seniori, národnostné a rasové menšiny žijúce v SR,
 • podpora zdravia a športu. 

 

Cieľ združenia napĺňajú následovné činnosti:

 • vydavateľská a osvetová činnosť
 • podpora pôvodnej slovenskej tvorby
 • záchrana kultúrnych, historických a prírodných pamiatok
 • expozičná a muzeálna činnosť
 • prezentácia kultúrneho dedičstva Slovenska
 • propagácia Požitavia a regiónov Slovenska v SR a v zahraničí
 • organizovanie kultúrnych podujatí a podujatí zameraných na oblasť životného prostredia
 • ochrana životného prostredia
 • výchova a vzdelávanie všetkých vekových kategórii v oblastiach pôsobnosti združenia
 • získavanie peňažných prostriedkov na činnosť združenia

 

Združenie sa svojim aktivitami zameriava predovšetkým na región Požitavia (obce a mestá ležiace na rieke Žitava) s dopadom na celé Slovensko a iné krajiny v rámci Európskej únie, ale aj mimo nej.